7.6 Cnoc nan Aingeal

Iona machair © Ken Thevet

Tha meadhan an eilein na àite ionaltraidh torrach ris an canar am Machair.

Lean an rathad thar na machrach gus an ruig thu geata. Dìreach mus ruig thu an geata air do làimh chli chì thu cnoc beag ris an canar Cnoc nan Aingeal. A rèir Adhamhnan, a sgrìobh eachdraidh beatha Chaluim Chille is e seo far am facas e a’ coinneachadh ris na h-ainglean.

"How a great number of holy angels were seen, coming down from heaven to confer with St Columba.

Likewise, on another occasion, when St Columba was living in Iona, he addressed the assembled brethren, making his point with great emphasis, saying:

‘Today I shall go to the machair on the west coast of our island, and I wish to go alone. No one is to follow me therefore.’

They obeyed and he set out alone as he desired. But one of the brethren, who was an artful scout, took a different route and his himself on top of a little hill that overlooks the machair, for he was eager to find out why the saint had gone out alone. From his vantage point, he could see St Columba standing on a knoll among the fields and praying with his arms spread out towards heaven and his eyes gazing upwards...

For holy angels, the citizens of the heavenly kingdom, were flying down with amazing speed, dressed in white robes, and began to gather around the holy man as he prayed. After they had conversed a little with St Columba, the heavenly crowd - as though they could feel that they were being spied on - quickly returned to the heights of heaven...

Hence today the knoll where St Columba conferred with angels affirms by its very name what took place there, for it is called Cnoc nan Aingel, that is, the angels’ knoll."

                                 Leabhar 3: 16
 

A’ faighinn ann

Coisich sìos tron bhaile le Caolas Ì air do làimh cheart. Tionndaidh gu do làimh cheart chun rathad a tha a’ dol gu siar thar an eilein. Dìreach mus ruig thu an geata air do làimh chlì, chì thu Cnoc nan Aingeal.


 
   
 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.1 Na Croisean Mòra agus an Abaid

  Ràinig Calum Cille Eilean Ì ann am 563 an dèidh dha Doire (4.5) ann an Èirinn fhàgail. A rèir beul-aithris, bha Calum Cille a’ coimhead airson àite san togadh e a mhanachainn far nach biodh e comasach dha a sheann dùthaich fhaicinn.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.2 Abaid, Clabhstar agus Eileach

  Bha am ‘Vallum’ no an t-Eileach a’ comharrachadh crìoch fearann manachainn Chaluim Chille air Eilean Ì. Chaidh a chruthachadh le dà bhruaich air gach taobh de chlais dhomhain.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.3 Teampall agus Rèilig Òdhrain

  Coisich sìos ‘Sràid nam Mairbh’ bhon Abaid gu Teampall agus Cladh Òdhrain. Bhithte a’ cleachdadh an t-slighe taisteil meadhan-aoiseil airson tòrraidhean air an t-slighe chun chladh.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.4 An Eaglais Dhubh

  Chaidh an Eaglais Dhubh a togail mun aon àm ris an Abaid Bheinidicteach – san 13mh linn – le Raghnall mac Shomhairle, Tighearna nan Eilean. B’ e a phiuthar Beathag a’ chiad bhana-phrìoir.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.5 Port nam Mairtear

  Tha Port nam Mairtear dìreach deas air meadhan a’ bhaile, seachad air Bàgh Rònain. Tha e air ainmeachadh às dèidh nan 68 manach a chaidh am marbhadh leis na Lochlannaich a thug ionnsaigh air an eilean ann an 806.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.6 Cnoc nan Aingeal

  A rèir Adhamhnan, a sgrìobh eachdraidh beatha Chaluim Chille is e seo far am facas e a’ coinneachadh ris na h-ainglean.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.7 Bàgh Chaluim Chille

  Thàinig Calum Cille gu Eilean Ì bho Earra-Ghàidheal ann an 563 far an robh e air a bhith a’ sireadh cead manachainn a thogail air fearann a bhuineadh don chinneadh a bha a’ riaghladh an sin – an Dàl Riata.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  7.8 An Cobhan Cùilteach

  Chan eil air fhàgail san là an-diugh den Chobhan Chùilteach ach stèidh chlach nach eil snaighte airson bothan a bha ann an cumadh uighe agus a bhiodh air a thogail le fiodh no sgrathan. Tha an doras dhan àird an iar-dheas gus solas an là a ghlacadh.