Tachartasan

Latha Chaluim Chille ann an Gleann Cholm Cille

From: June 9th 2018 until August 16th 2018

Bidh a' chuairt àrsaidh ann an Gleann Cholm Cille air 9 Ògmhios 2018.

Latha Chaluim Chille ann an Canaigh

From: June 9th 2018 until June 9th 2018

Thèid co-labhairt a chumail san eilean air 9 Ògmhios gus coimhead air a’ cheist, an e Canaigh Hinba, eilean far an do stèidhich Calum Cille manachainn chudromach aig an robh dlùth cheangal ris a’ phrìomh mhanachainn ann an Eilean Ì.

Eaglais na h-Èireann an an Gartán

From: June 10th 2018 until June 10th 2018

A h-uile bliadhna bidh Sgìr-easbaig Eaglais na h-Èireann, Doire is Ráth Bhotha, a’ toirt urram do Chalum Cille le seirbheis a-muigh ann an Gartán far an do rugadh an naomh.