Latha Chaluim Chille ann an Gleann Cholm Cille

June 8th 2018

Bithear a’ gabhail cuairt àrsaidh ann an Gleann Cholm Cille air 9 Ògmhios 2018, Latha Chaluim Chille. Tachraidh i aig an àm àbhaisteach, meadhan-oidhche air 8 Ògmhios, agus a-rithist aig meadhan-latha air 9 Ògmhios.

Bidh gach cuairt taisteil a’ tòiseachadh aig Eaglais an Naoimh Calum Cille, far a bheil parcadh.

Mas urrainn dhuibh, thathar a’ moladh gun gabh sibh a’ chuairt taisteil casruisgte. Bheir e mu 3 uairean a thìde, agus faodaidh daoine an cuid lòin a thoirt leotha airson ithe aig Tobar Chaluim Chille.

Cuideachd, bidh cothrom ann a’ chuairt a ghabhail a h-uile Didòmhnaich gu 15 Lùnastal. Bidh Fèill Gàrraidh air fearann Eaglais na h-Èireann air feasgar Didòmhnaich 10 Ògmhios. Thèid seo a chur air dòigh leis an Eaglais Chaitligich agus Eaglais na h-Èireann sa pharaiste.

Church of Ireland, Gartan