8.5 Creag Phàdraig

Phadrig view © Lucy Harland

Is e cnoc air a bheil craobhan a’ fàs a tha ann an Ceag Phàdraig. Lean am frith-rathad suas an cnoc gus lorg na tha air fhàgail, is dòcha, de dhaingneach an Rìgh Brud.

Tha Adomnan, am fear a sgrìobh eachdraidh beatha Chaluim Chille ag innse mar a thadhail an naomh air an Rìgh Brud, rìgh nan Cruithneach, aig a dhangneach am bad-eigin faisg air Abhainn Nis – dh’fhaodadh e bhith ann an seo aig Creag Phàdraig – ann an 565.

Thàinig Calum Cille an seo gus dèanamh cinnteach gum biodh an Rìgh Brud agus na rìghrean Cruithneach eile deònach leigeil leis na manaich aige a bhith a’ siubhal gu sàbhailte sna h-Eileanan an Iar agus ann an Arcaibh.

Ann an eachdraidh beatha An Naomh Caluim Cille gheibhear grunnan sgeulachd a tha a’ toirt cunntais air an turas fada air an deach Calum Cille gu Creag Phàdraig. Tha na sgeulachdan ag innse mu na h-amannan san do choilean Calum Cille mìorbhailean no a bha e ann an gàbhadh. Bha seo a’ gabhail a-steach mar a choinnich e ri uile-bhèist ann an Abhainn Nis. Tha cuid a’ cumail a-mach gur ann à seo a dh’èirich an sgeula mu uile-bhèist Loch Nis.

"Once, on another occasion, when the blessed man stayed for some days in the land of the Picts, he had to cross the River Ness. When he reached its bank, he saw some of the local people burying a poor fellow. They said they had seen a water beast snatch him and maul him savagely as he was swimming not long before. Although some men had put out in a little boat to rescue him, they were too late, but, reaching out with hooks, they had hauled in his wretched corpse. The blessed man, having been told all this, astonished them by sending one of his companions to swim across the river and sail back to him in a dinghy that was on the further bank. At the command of the holy and praiseworthy man, Luigne moccu Min obeyed without hesitation. He took off his clothes except for a tunic and dived into the water. But the beast was lying low on the riverbed, its appetite not so much sated as whetted for prey. It could sense that the water above was stirred by the swimmer, and suddenly swam up to the surface, rushing open-mouthed with a great roar towards the man as he was swimming midstream. All the bystanders, both the heathen and the brethren, froze in terror, but the blessed man looking on raised his holy hand and made the sign of the cross in the air, and invoking the name of God, he commanded the fierce beast, saying:

‘Go no further. Do not touch the man. Go back at once.’

At the sound of the saint’s voice, the beast fled in terror so fast one might have thought it was pulled back with ropes. But it had got so close to Luigne swimming that there was no more than the length of a pole between man and beast. The brethren were amazed to see that the beast had gone and that their fellow-soldier Luigne returned to them untouched and safe in the dinghy, and they glorified God in the blessed man. Even the heathen natives who were present at that time were so moved by the greatness of the miracle they had witnessed that they too magnified the God of the Christians."

                Adomnán Book II, Story 27

Thàinig Calum Cille an seo gus dìon a shireadh bhon Rìgh Brud airson a mhanach Cormac Ui Liathain a bha a’ siubhal ann an Arcaibh. Bha rìgh nan Cruithneach ann an Arcaibh fo ùghdarras an Rìgh Brud.

B’ e neach-poilitigeach cumhachdach a bha ann an Calum Cille. Bha ceanglaichean aige cuideachd ri Rìgh nam Breatannach, Riderch aig an robh a dhaingneach aig Dùn Bhreatainn (siar air Glaschu an là an-diugh) agus a bha a’ riaghladh thar rìoghachd a bha a’ gabhail a-steach Abhainn Chluaidh agus na sgìrean mun cuairt.

Tha Adomnan a’ toirt cunntas air an uair a ràinig Calum Cille daingneach Bhrud.

Tha an daingneach aig Creag Phàdraig a’ dol air ais chun 4mh linn BC. Aig àm Chaluim Chille dh’fhaodadh gur e seo an t-àite san robh an Rìgh Brud, rìgh nan Cruithneach stèidhichte.

Chì thu fhathast gu soilleir làrach ballachan a-staigh an daingnich. Tha tiughad de mo dheich meatairean annta agus tha iad a’ gabhail a-steach làrach a tha mu 75 meatair a dh’fhaid agus 23 meatair a leud. Dh’fhaodadh gun robh ceithir tùir air an daingneach, aon air gach oisean.

Is e dùn a chaidh a theinteachadh a tha ann an Creag Phàdraig. An uair a chaidh an dùn a thogail, cha deach seamaint no aol a chleachdadh eadar na clachan sna ballachan. Ach chaidh teine a thogail agus na ballachan an teasachadh chun ìre is gun deach na clachan an suaineadh ri chèile.

Tha tobhta nam ballachan a bha air an taobh a-muigh an-diugh nas isle na an t-àite a tha a-staigh sa mheadhan agus tha e a-nis mar àite rèidh aig mullach a’ chnuic.

Chaidh lorg fhaighinn air tobhta treas balla nas fhaide shìos an cnoc.

Phadrig forest © Lucy Harland
 

A’ faighinn ann

Bheir thu mu uair a thìde ann an càr gu Inbhir Nis bho Neig. Seach gu feum thu a dhol tro sgìre sa bheil daoine a’ còmhnaidh, bhiodh e feumail map a phriontadh den sgìre ionadail. Tha pàirc-chàraichean ann. Lean am frith-rathad suas an cnoc – tha an daingneach aig a’ mhullach.

Is e an comharradh-clèithe OS airson Creag Phàdraig NH 639 452.

Mus tèid thu gu deas, is dòcha gum bu toigh leat tadhal air làraich ionadail eile far am faic thu obair-cloiche Cruithneach.


 
   
 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.1 Ionad an Tairbeirt Port MoChalmaig

  Eadar 1994 agus 2007, rinn arceòlaichean sgrùdadh air pìos dhan talamh timcheall air eaglais Naomh Calman ann am Port MoChalmaig faisg air ceann Rubha an Tairbeirt. Lorg iad fianais air manachainn mhòr a bha a’ dol air ais gu deireadh an t-6mh linn.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.2 Bhaile a’ Chnuic

  Tha grunnan thursachan ann an Rubha an Tairbeirt a tha a’ toirt fainear sgil ealanta agus creideamh Crìosdail nan Cruithneach a shnaigh iad.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.3 Seannduaig

  Tha an leac-croise ann an Seannduaig còmhdaichte le samhlan Crìosdail. Tha seo mar chomharra air Crìosdaicheachd nan Cruithneach seach a bhith na cloich air a bheil dealbhaidhean pàganach is cràbhach.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.4 Clach an Neig

  Is e Clach an Neig aon de na clachan Cruithneach snaighte as fhèarr a tha ann. Chaidh a snaigheadh mu 800AD – no is dòcha nas tràithe na sin – agus tha i air a còmhdach le samhlan Crìosdail.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.5 Creag Phàdraig

  Is e cnoc air a bheil craobhan a’ fàs a tha ann an Ceag Phàdraig. Lean am frith-rathad suas an cnoc gus lorg na tha air fhàgail, is dòcha, de dhaingneach an Rìgh Brud.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.6 Làraich Chlachan Cruithneach Eile Tuath air Inbhir Nis

  Dèan sgrùdadh air eachdraidh nan Cruithneach air a’ chosta sear tuath air Inbhir Nis.