Toraigh agus Tulach Beaglaoich | Dùn nan Gall | Slighe Chaluim Chille